İçeriğe atla

Uttaradit bölgesinde yapılacak şeyler

Yerel halktan en iyi öneriler

Gezilecek yerlerden gizli hazinelere, şehri benzersiz kılan şeyleri onu en iyi bilenlerin yardımıyla keşfedin.
Gözlem Yeri
“เดินทางสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ไม่ใช่แค่ไปจอดรถดูเฉยๆ บรรยากาศที่ท่านไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน At Springwater Farm Homestay you will experience a real natures ”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Shrine
“พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) กับกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ ประเทศลาว) ”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Point of Interest
Place of Worship
Car Rental
“The only one car and bike rental in Uttaradit. You can fine them from internet.”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Premise
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Restoran
“it's perfect place , there are complete with homemade bakery especially Durian cake , chocolate cake and cheese cake ,In addition there are so many variety Thai cuisine menu too. And the coffee is so good.”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Museum
“เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีรูปอนุสาวรีย์พระยาพิชัยและลานสวนกว้างที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Sinema
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Point of Interest
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Point of Interest
“วัดประจำชุมชน มีประเพณีประจำปี ของชาวบ้านดงคือพิธีกวนข้าวทิพย์ ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor

En iyi restoranlar

Restoran
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Restoran
“it's perfect place , there are complete with homemade bakery especially Durian cake , chocolate cake and cheese cake ,In addition there are so many variety Thai cuisine menu too. And the coffee is so good.”
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor
Restoran
 • Yerel halktan 1 kişi öneriyor

Uttaradit bölgesini keşfedin

Airbnb'de daha fazlasını keşfedin

Uttaradit bölgesindeki deneyimler