Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Yasal şartlar

Türkiye için Gizlilik Bildirimi Eki

Bu gizlilik bildirimi eki, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak hareket eden Airbnb Ireland Unlimited Company (Airbnb) tarafından kişisel verileri toplanacak ve işlenecek olan Türkiye'de bulunan veri sahiplerini aydınlatmak ve Airbnb'nin Kanun'un 10'uncu maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Gizlilik Politikası ve ABD dışında bölümü arasında çelişen şartlar olması durumunda bu gizlilik bildirimi eki öncelikli olacaktır.

Veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliği. Veri sorumlusu, İrlanda Cumhuriyeti yasalarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini geçerli bir şekilde yürüten, merkez ofisi 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, İrlanda adresinde bulunan ve 511825 şirket numarasına sahip bir şirket olan Airbnb Ireland Unlimited Company'dir ("Veri Sorumlusu").

Airbnb'nin Türkiye'deki yerel veri sorumlusu temsilcisi, merkez ofisi Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi Blok No: 16 İç Kapı No: 16 Beşiktaş/İstanbul – Türkiye adresinde bulunan ATG Sınai Mülkiyet Hizmetleri Limited Şirketi'dir.

İşleme yöntemi ve hukuki sebebi. Lütfen yukarıdaki ana gizlilik politikasına ve "ABD dışında" bölümüne bakın.

İşlenen veriler ve işleme amaçları. Lütfen yukarıdaki ana gizlilik politikasına ve "ABD dışında" bölümüne bakın.

Verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği. Lütfen Airbnb Gizlilik Politikası'na bakın.

Veri sahiplerinin hakları. Kanun'un 28inci maddesinde öngörülen istisnalar haricinde, veri sahibi olarak Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Veri işleme ile ilgili bilgi talep etme
  • Verilerinizin işlenme amaçlarını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Türkiye'de veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bir sebep kalmadığında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı herhangi bir üçüncü kişiye bildirilmesini talep etme
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yollarla analiz edilmesiyle ulaşılan, aleyhinize olan herhangi bir sonuca itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki hakları kullanmak için lütfen dpo@airbnb.com adresine e-posta göndererek Veri Sorumlusuna başvurun. Talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda en geç 30 gün içinde yanıtlayacağız.

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun